ВЕСТИ И НАСТАНИ

Ваш придонес

Секој од нас има остатоци од фотографии, слики и цртежи што некогаш биле во сопственост на нашите предци. Тие се скапоцени спомени, кои носат енергија на една генерација, на минат момент што го рефлектира начинот на живот. Често овие сеќавања се чуваат и се скриени во кутија што ретко се отвори и нејзината содржина не се прегледува.

Новата иницијатива на овој проект им дава втора шанса на вашите лични артефакти - фотографии, слики и цртежи, како што имате можност да ги споделите вашите архиви преку Интернет на страницата на проектот. Идејата за споделување лични искуства, спомени и емоции преку различните артефакти, кои ќе му помогнат на личниот допир до некое минато време преку визуелизација на нивниот живот и уметност. Со споделување на вашите лични артефакти, придонесувате за завршување на приказната.