ПРЕЗЕНТАЦИJА

Окружната куќа

Таа се наоѓа во близина на Џамијата и Камениот мост. Била е изградена за време на преродбата. Таа служи како конак - административна зграда на турската влада. По ослободувањето е купено и припаѓало на Јанаки Бисеров - Округот, па оттука и неговото име. Неговиот син Димитар Ја. Бисеров - Округот е познат активист за преродба, основач на центарот на заедницата на Дупница.

Обновен е во 1982-1984 година за етнографски музеј, но не се гради таков музеј. Таа подоцна беше предвидено за потребите на општинската Галерија. Го претставува фондот на слики и посета на изложби во форма на привремени изложби.