ПРЕЗЕНТАЦИJА

Кула со часовник

Тој е симбол на градот Дупница. Изградена е во 1782 година. Прво беше изградена како бег-борбена кула за чување и надгледување на ридот над градот во западниот дел на денешната градска градина. Постојат четири дупки за одбрана. Кулата беше адаптирана за саат кула во последната деценија на XVIII век (1790-1800) по нарачка од Дупница Ајан Сулејман – Карагалија. Во 1993 година, погонот и механизмот на часовникот е фундаментално редизајниран во согласност со новите технологии.